Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Významným úspechom našej školy počas tejto zložitej situácie vo vzdelávaní je schválenie Akreditácie Erasmus Národnou agentúrou pre projekty Erasmus+. Akreditáciu na Erasmus pre našu školu ako individuálnu organizáciu sme získali s platnosťou na roky 2021 - 2027. Sme presvedčení, že vďaka nej budeme ešte rýchlejšie a výraznejšie skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a zvlášť projektové vyučovanie na našej škole.

Aj počas marcových extra hodín, ktoré prebiehali opäť dištančne, formou videokonferencií v prostredí Google Meet a Webex a podľa schváleného TVVP, sme sa v 6. ročníku zameriavali na dýchacie plyny a po analýze výsledkov a ich prezentácii sme prostredníctvom pripraveného dotazníka zisťovali osvojené vedomosti žiakov.

Februárové extra hodiny biológie v 6. ročníku boli zamerané na dýchacie plyny, kyslík a oxid uhličitý. Ako sa dostane kyslík, ktorý dýchajú vodné organizmy do vody, akým spôsobom vieme zistiť jeho koncentráciu vo vode a ktoré sú kľúčové faktory ovplyvňujúce jeho obsah vo vode. To boli hlavné problémové otázky prvých dvoch extra hodín.

Januárové extra hodiny biológie sme v 6. ročníku smerovali k ekológii a znečisteniu vody. Počas prvej januárovej hodiny sme sa spoločne pozreli na mikroekosystém črievičky veľkej, ako jedného zo zástupcov jednobunkových organizmov indikujúcich znečistenie vody.

sobota, 19 december 2020 17:43

e-Školy pre budúcnosť 2020/2021

Naša škola, poskytujúca vzdelávanie viac ako 600 žiakom od 1. po 9. ročník patrí medzi školy, ktoré sa snažia o implementáciu inovatívnych metód a foriem do vyučovania. Tieto metódy, súbežne s využívaním digitalizácie a IKT aj v neinformatických predmetoch, napomáhajú žiakom rozvíjať aj digitálne zručnosti, čo v súčasnosti predstavuje novú kompetenciu vyžadovanú nielen na trhu práce, ale aj v prostredí dištančného vzdelávania, ktoré v aktuálnom školskom roku dominuje nad klasickým prezenčným vyučovaním v škole.

Extra hodiny v mesiaci november sa kompletne presunuli do online prostredia, čo nás a veríme, že ani našich žiakov, neodradilo od extra aktivít a prírodovedného bádania.

štvrtok, 19 november 2020 20:20

Extra hodiny biológie v mesiaci október 2020

V októbri prebehlo 6 extra hodín biológie ešte prezenčnou formou. Nadštandardné vybavenie odbornej učebne biológie nám umožnilo hlbšie nahliadnuť do metabolizmu živých organizmov - kvasiniek a rastlín.

V septembri sme opäť rozbehli projektové extra hodiny biológie pre dve nové triedy. Do hlavnej aktivity projektu "Digitálny laboratórny systém ako nástroj zvyšovania prírodovednej gramotnosti" schváleného v rámci výzvy OPLZ - PO1/2018/DOP/1.1.1-01 - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole sme opäť zaradili jednu šiestacku triedu, ktorá je triedou so všeobecným zameraním a jednu ôsmacku triedu, ktorá je triedou so špeciálnym intelektovým nadaním na cudzí jazyk.

pondelok, 28 september 2020 13:34

Spike tím na hodinách STEAM

V jesenných mesiacoch už prebiehajúceho školského roka budeme realizovať aj "pozastavené" aktivity projektu Nadácie Orange a zameraného na využívanie Lego robotických súprav Lego Spike v neinformatických predmetoch.

sobota, 26 september 2020 17:18

Európsky deň jazykov na našej škole

V roku 2001 vyhlásila Rada Európy 26. september za Európsky deň jazykov. Cieľom dňa je podporiť rozvoj viacjazyčnosti, európsku diverzitu, rešpekt voči rôznym kultúram a náboženstvám.

Strana 1 z 19