Naše stránky používajú súbory cookies.

štvrtok, 17 september 2020 20:58

Digitálny laboratórny systém ako nástroj rozvoja prírodovednej gramotnosti v záverečnom roku

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V minulom školskom roku sme na našej škole začali realizáciu projektu schváleného vo výzve OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. Implementácia tohto projektu nám umožnila získať pre školu moderný digitálny laboratórny systém, ktorý umožňuje nasadenie metódy bádateľsky orientovaného vyučovania nielen do predmetu biológia, ale aj do príbuzných prírodovedných predmetov ako chémia a fyzika.

 

Vďaka tomuto špičkovému laboratórnemu vybaveniu sme vo vybraných triedach v 6. a 8. ročníku realizovali tzv. "extra hodiny" biológie, ktoré sa zameriavali na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov praktickou realizáciou experimentov a laboratórnych cvičení. Rozvoj prírodovednej gramotnosti sme podporili postupným začlenením troch základných oblastí vedeckého výskumu do vyučovania biológie. Naším cieľom bol postupný rozvoj logického uvažovania prostredníctvom stanovenia hypotéz, predpokladov, návrhov experimentov, ich samotnej realizácie a vyslovenia záverov a všeobecnej argumentácie.

V extra hodinách budeme pokračovať aj v tomto školskom roku opäť prioritne vo vybraných triedach šiesteho a ôsmeho ročníka avšak s postupným zaradením otvorených extra hodín biológie aj pre ostatných žiakov nižšieho stredného vzdelávania tak, aby sme naplnili jeden z hlavných cieľov projektu, ktorým je naplno umožniť a podoriť vzdelávanie uplatňujúce princípy rovnosti príležitostí pre poskytovanie kvalitného vzdelávania všetkým žiakom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

Súčasťou realizácie uvedeného projektu je aj vytvorenie priestoru pre zvýšenie profesijných kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov ZŠ. Vzhľadom k mimoriadnej situácii, ktorej sme čelili v minulom školskom roku v mesiacoch marec až jún sme uvedenú aktivitu nevyhnutne museli presunúť do aktuálneho školského roku. Školenia pedagogických zamestnancov prírodovedných predmetov zamerané na metodiku tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporovaného počítačom a na prácu so systémom zberu a spracovania dát pomocou počítača by sa mali uskutočniť v jesenných, resp. zimných mesiacoch školského roka 2020/2021.

O priebehu extra hodín biológie ako aj ďalšom progrese v implementácii projektu budeme postupne informovať na webovej stránke školy v časti projekty.

oplz loga horizont

Prečítané 150 krát