Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 29 jún 2020 06:43

Extra hodiny biológie v mesiaci jún

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Jún, posledný mesiac tohto netradičného školského roka a zároveň prvého projektového roka projektu "Digitálny laboratórny systém ako nástroj zvyšovania prírodovednej gramotnosti" opäť patril extra hodinám.

Počas dištančného vzdelávania sme sa stihli udomácniť v prostredí Webex, ktoré sa stalo na tri mesiace našou improvizovanou odbornou učebňou biológie naplnenou hypotézami, predpokladmi a experimentmi. Bádateľsky orientované vyučovanie patrilo medzi hlavné metódy, ktoré sme používali počas realizácie extra hodín nielen dištančne, ale aj prezenčne v prvom polroku tohto školského roka.

Počas prvej extra júnovej hodiny sme sa so šiestakmi zamysleli nad tým, či sa rastliny ozaj pohybujú a ako by sme mohli tento pohyb zaznamenať. Zistili sme, že hoci je pohyb rastlín väčšinou pomalý a nezaznamenateľný obyčajným pozorovaním, vďaka vytváraniu časových snímok a time lapse videí a pomocou senzorov digitálneho laboratórneho systému vieme tento pohyb zaznamenať. Navrhli sme dlhodobý experiment, v ktorom bude hlavnou materiálnou pomôckou senzor pohybu a interfejsová jednotka. Dúfame a zároveň sa tešíme na to, že v budúcom školskom roku tento experiment aj zrealizujeme a tak budeme môcť fyzicky overiť nami stanovenú hypotézu a predpoklad.

Senzor pH patrí medzi naše obľúbené senzory. Jeho použitie je veľmi všestranné a súčasne jednoduché a meraním získavame presné hodnoty. V šiestom ročníku sme sa zamerali na pH vody a žiaci sa naučili, že pH vody je veľmi dôležitým ukazovateľom čistoty, či znečistenia vody a v prírodných čistých vodách sa pH pohybuje v intervale 5 - 9. Pitná voda býva upravená na hodnotu pH medzi 6 až 8 zo zdravotných dôvodov a chute.

V 8. ročníku sme tiež využili pH sensor a simulovali sme stanovenie pH pôdy ako dôležitého indikátora kvality pôdy a jej vhodnosti pre jednotlivé rastliny a plodiny.
Uvedená téma nám umožnila naplno prepojiť chémiu a biológiu a tak upevniť vedomosti a zručnosti v oblasti prípravy vodných roztokov a stanovenia hodnoty pH, ako aj z hľadiska ekológie a biológie.

Ochrana pred UV žiarením bola obsahovou náplňou druhej ôsmackej extra hodiny s medzipredmetovým prepojením biológie s fyzikou. Portfólio využívaných senzorov sme obohatili o sensor UVB, ktorý pracuje v rozsahu vlnových dĺžok 290 nm - 320 nm a tie sú práve typické pre žiarenie označované ako ultrafialové žiarenie. Pripomenuli sme si pozitívne ale aj negatívne účinky žiarenia na ľudskú kožu a navrhli experiment, pri ktorom sme testovali priepustnosť UVB žiarenia cez polyetylénovú fóliu, opaľovací krém a okuliare s UV filtrom. Zistili sme, že pokiaľ sa pred UVB senzorom nenachádzalo nič (bez filtra), došlo k prieniku žiarenia v hodnote 70 W/m2, avšak pri opaľovacom kréme alebo okuliaroch to boli len 2W/m2.

Posledné dve extra hodiny boli tematicky rovnako zamerané v 6. aj v 8. ročníku.

Predposlednou témou v tomto školskom roku bola vzájomná závislosť rastlín a živočíchov. Spoločným prvkom, na ktorý sme sa zamerali, bol najdôležitejší dýchací plyn - kyslík. Pripomenuli sme si experimenty zamerané na dôkaz dýchania rastlín pomocou využitia senzora plynného O2, senzora rozpusteného kyslíka vo vode, ako aj experiment, pri ktorom sme zisťovali, koľko O2 sa nachádza vo vydýchnutom vzduchu. Túto hodinu sme zakončili spirometriou, ktorú využívajú lekári, aby zistili zdravotný stav našich pľúc.

Poslednú extra hodinu v oboch ročníkoch sme konečne mohli realizovať v našej škole. Táto hodina predstavovala sumarizáciu a zároveň overenie nadobudnutých zručností, skúseností a vedomostí, ktoré žiaci nadobudli počas celého školského roka. Žiakom sme pripravili 8 rôznych stanovíšť, ktoré boli tematicky zamerané na využitie rôznych senzorov od senzora O2, CO2, senzora pH, senzora rozpustného O2 vo vode, cez ručný dynamometer, senzor krvného tlaku až po spirometer.
Ako výborne naši žiaci ovládajú prácu s digitálnym laboratórnym systémom ide výborne, si môžete pozrieť priloženej fotogalérie.

oplz loga horizont

 

Prečítané 199 krát