Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 03 jún 2020 05:28

Extra hodiny biológie v mesiaci máj

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Opäť prerušené vyučovanie až do odvolania a preto opäť virtuálne extra hodiny biológie. Vďaka videokonferenciám v prostredí Webex sme v máji uskutočnili 4 extra hodiny v 6. ročníku a 4 extra hodiny v 8. ročníku.

Plod a semeno boli prvou riešenou problematikou extra hodiny v 6. ročníku. Okrem základných vedomostí týkajúcich sa funkcie plodov a semien v živote rastliny, ich rozdelenia a spôsobu rozširovania sme si pripomenuli prostredníctvom videodokumentov a záznamov experimenty, kde sme pomocou digitálneho laboratórneho systému dokazovali biologickú činnosť semien pred namočením a po namočení.

Z uvedeného experimentu žiaci dokázali vyvodiť všeobecné poznatky týkajúce sa podmienok klíčenia semien a začatia ich biologickej činnosti - dýchania.

V nadväznosti na predchádzajúcu hodinu sme sa obsahovo zamerali na olejniny a okopaniny z pohľadu využitia semien resp. plodov. Našu pozornosť sme upriamili na dôkaz oleja v olejnatých semenách formou jednoduchého experimentu, ktorý dokážu žiaci uskutočniť aj v domácich podmienkach a prostredníctvom simulácie mikroskopického pozorovania sme si zopakovali prípravu mikroskopického preparátu škrobu a následne sa pozreli detailnejšie na škrobové zrno z hľadiska jeho tvaru.

Záver hodiny predstavovalo sebahodnotenie žiakov, v ktorom žiaci zhodnotili svoje získané vedomosti.

Stavba semena a proces klíčenia v závislosti od podmienok klíčenia bolo obsahovou náplňou predposlednej extra hodiny biológie v 6. ročníku. Vďaka zručnostiam a skúsenostiam z extra hodín biológie uskutočnených v našom biologickom laboratóriu v januári, žiaci s ľahkosťou identifikovali základné podmienky nevyhnutné pre klíčenie a rast semien. Fotografie a videozáznamy z januárových hodín boli pre žiakov postačujúcim materiálom pre vymenovanie hlavných materiálnych pomôcok a pracovného postupu, prostredníctvom ktorých sme simulovali teplotné zmeny v pôde v rôznych hĺbkach pôdy a ich zmenu počas dňa a noci.

Poslednú extra hodinu v mesiaci máj sme zamerali na kyslík rozpustený vo vode, nakoľko voda je životným prostredím pre rozmanité druhy života a organizmov vrátane vodných rastlín, ktoré sú primárnym producentom rozpusteného kyslíka vo vode. Jednoduchou demonštráciou sme si vysvetlili proces difúzie, prostredníctvom ktorej preniká kyslík zo vzduchu do vody. Využitím videodokumentu sme simulovali experiment dôkazu kyslíka rozpusteného vo vode, prostredníctvom digitálneho laboratórneho systému, interfejsovej jednotky, senzora na meranie teploty a senzora na meranie kyslíka rozpusteného vo vode. Dôležitým zistením pre žiakov bol fakt, že so stúpajúcou teplotou vody koncentrácia rozpusteného kyslíka vo vode klesá. Druhým novým poznatkom bolo, že rýchlosť difúzie kyslíka zo vzduchu do vody ovplyvňuje veľkosť vodného povrchu. Čím je povrch väčší, tým je difúzia O2 rýchlejšia.

Rozvoj kritického a logického myslenia u žiakov podporovali motivačné otázky, ktoré sprevádzali celú videokonferenčnú online hodinu, pričom žiacke odpovede boli nielen prekvapujúce, ale aj správne.

Prvá májová extra hodina biológie v 8. ročníku patrila obehovej sústave v nadväznosti na genetiku krvných skupín. Vďaka meraniam uskutočneným počas januárových extra hodín a videodokumentácii sme si pripomenuli meranie tepu srdca digitálnym laboratórnym zariadením s využitím senzora tlaku krvi ako aj senzora, ktorý nám umožnil zaznamenať tepovú frekvenciu a stredný arteriálny tlak. S využitím videodokumentu sme sa pozreli na činnosť srdca, špeciálneho svalového tkaniva, ktoré pracuje nepretržite počas celého života. Základy dedičnosti krvných skupín a charakteristika alel jednotlivých krvných skupín AB0 systému pomohli žiakom pochopiť skutočnosť, že existuje možnosť, že rodičia s krvnými skupinami A a B majú dieťa s krvnou skupinou 0 alebo AB.

V genetike sme pokračovali aj ďalšou extra hodinou, počas ktorej sme sa zamerali na izoláciu DNA demonštráciou izolácie DNA z buniek ovocia. Zistili sme, že izolovanú DNA môžeme pozorovať voľným okom a vyzerá ako biely "chumáč", pretože obsahuje niektoré bielkoviny jadra alebo molekuly s podobnými vlastnosťami ako DNA.

Treťou extra májovou hodinou sme ukončili tematický celok Dedičnosť a premenlivosť. Formou interaktívnych cvičení sme zopakovali rozsiahlu a náročnú problematiku genetiky so zameraním na základné genetické pojmy, charakteristiku DNA, chromozómu, delenie buniek, prenos genetickej informácie, či určenie pohlavia dieťaťa na základe chromozómov.

Tematický celok sme ukončili pripraveným testom, v ktorom si žiaci úspešne poradili s otázkami týkajúcimi sa počtu chromozómov v ľudskom tele, kríženia a šľachtenia či základných genetických pojmov.

Ekológia a životné prostredie je druhou ústrednou témou našich bio hodín počas dištančného vzdelávania. Počas poslednej extra májovej hodiny sme riešili chemickú a biologickú čistotu vody v prírodných zdrojoch stanovením jej pH. Ako sa žiaci dozvedeli, pH biologicky a chemicky čistej prírodnej vody sa pohybuje v rozpätí 5 - 9. Predstavili a demonštrovali sme dva spôsoby merania pH hodnoty vodných roztokov. Približnú hodnotu pH získame využitím indikátorových papierkov a použitej farebnej stupnice, ktorá sa pohybuje v rozpätí od 0 - 14 a farebne od sýto ružovej indikujúcej silnú kyselinu cez svetlo zelenú indikujúcu neutrálny roztok až po tmavo modrú indikujúcu silnú zásadu. Pokiaľ chceme získať presnejšiu hodnotu pH, používame digitálny laboratórny systém. Žiaci s úplnou ľahkosťou navrhli pomôcky (interfejsová jednotka a senzor pH) a pracovný postup, čo svedčí o ich nadobudnutých zručnostiach, skúsenostiach a vedomostiach z predchádzajúcich extra hodín biológie.

Tešíme sa, že v extra hodinách budeme pokračovať aj počas ďalšieho, posledného mesiaca tohto netradičného školského roka. O ich priebehu vás budeme informovať prostredníctvom reportu z júnových extra hodín.

oplz loga horizont

 

Prečítané 224 krát