Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 29 august 2020 17:28

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 - aktualizované 16/09/2020

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

 

Cieľom dokumentu  je stanoviť základné prevádzkové podmienky základnej  školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

 Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Rozhodnutia ÚVZ SR,  ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tomuto dokumentu. Dokument predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. V prípade, ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s miestne príslušnými RÚVZ  organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Zelená fáza

Zelená fáza nastáva v prípade, že:

 • v škole nie je žiaden podozrivý žiak, alebo zamestnanec;
 • v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani jeden žiak / zamestnanec nie je pozitívny).

Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca  alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:

 • škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na prípadné pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Základné odporúčania 

 • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.  
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy. 
 • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Riaditeľ

 • Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2), poprípade PN vystavené príslušným lekárom. 
 • Zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku základnej školy a školského klubu detí pri dodržaní nariadených protiepidemických opatrení.
 • V prípade možností zriadi ranný filter pri vstupe do základnej školy (príloha č. 3 obsahuje najčastejšie otázky ohľadom ranného filtra).
 • V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová fáza.

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.  
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 2). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

Odporúča sa: 

 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
 • Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.
 • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
 • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.
 • Ak to možnosti školy umožňujú, vyučovať ucelené triedy v triedach a nestriedať pri výučbe miestnosti. 
 • Odporúčame prestávky medzi hodinami v danej triede tráviť pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách, alebo ak to priestorové možnosti školy a klimatické podmienky dovolia alebo v exteriéri.
 • Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.
 • Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.
 • Odporúčame nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)
 • Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. besiedky, hromadné branné cvičenia) sa neodporúča.

Všeobecné odporúčania pri podozrení na ochorenie 

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

                         

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka

Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár),  alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR  testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je  podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

 • negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe.

Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.  

 • pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.
 • V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca

Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR  výučba prebieha štandardným spôsobom resp. upraveným spôsobom (v prípade, že v škola z dôvodu chýbajúceho zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob výučby, upraví si ho podľa svojich možností). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

 • negatívny, informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu.
 • pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so

žiakom alebo zamestnancom školy. 

 • Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

Pracovno-právne vzťahy

 • Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.
 • Pri podozrení na ochorenie Covid- 19 v prípade žiaka, ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:
  • sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo
  • ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.
 • Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca (pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec alebo nepedagogický zamestnanec), tento zamestnanec odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania, alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Ak bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ postupuje v súlade s pokynmi RÚVZ. Ak RÚVZ nariadil „zamestnancovi“ domácu izoláciu, zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdeného negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

 

Oranžová fáza

Základné odporúčania 

Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Organizácia ŠvP a LV sa neodporúča

Nad rámec opatrení zelenej fázy platia nasledovné: 

V prípade potvrdeného žiaka:

 • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, odporúčame prerušiť vyučovanie v triede daného žiaka a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Žiak ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia v tomto materiály, prípadne podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu. 

V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca

 • Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec  postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára,  prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka 

 • Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo pracovníkom

 Žiak alebo pracovník sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej fázy tohto dokumentu.  

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

 • U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom škola zváži dištančnú formu vzdelávania.
 • Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje personálne zabezpečenie školy. 

.

Červená fáza

Základné odporúčania 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR. Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné: 

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy:

 • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov jednej triedy, odporúčame prerušiť vyučovanie v tejto triede a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci  postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných tried:

 • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jednotlivých žiakov, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach týchto žiakov a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických alebo odborných zamestnancov

 • Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi jednej triedy, prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • V prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do kontaktu so žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, po prípade sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

V prípade potvrdených nepedagogických pracovníkov

 • Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby vylúčenia príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje sa rovnakým spôsobom.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riaditeľ zváži po dohode s miestne príslušným RÚVZ: 

Dištančnú formu vzdelávania pre žiakov vylúčených zo štandardného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Okrem žiakov tried s nariadenou karanténou: 

 • Žiakov prvého až piateho ročníka rozdelí riaditeľ základnej školy na triedy, v ktorých ich bude najviac 15. V prípade, ak nie je v možnostiach školy kapacitne zabezpečiť takúto veľkosť tried, tak platí nasledovné:
 • Prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až piateho ročníka.  Vyučovanie žiakov druhého stupňa prebieha distančne.

Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy platí: 

 • Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými triedami.
 • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.

Základná škola neorganizuje spoločné akcie – besiedky a iné hromadné podujatia. Školy y v prírode, lyžiarske kurzy a viacdňové školské výlety sa nerealizujú. 

Špeciálne usmernenie počas obdobia školského roku 2020/2021

 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 30. 9. 2020.

Do konca 30.9 sa nad rámec zelenej fázy: 

 • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter (príloha č. 3 obsahuje najčastejšie otázky ohľadom ranného filtra).
 • V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu tried, odporúčame rozdeliť nástup do školy na niekoľko časových úsekov, napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch, alebo využiť väčšie množstvo chodov do školy a určiť presné miesta vstupu (prípadne času) pre jednotlivé triedy, aby dochádzalo k minimalizácií miešaniu žiakov.
 • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
 • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.  Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri. 
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 30.9. nevyužívajú.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

Prílohy:

 

 

Mgr. Adriana Bodová

riaditeľka školy

Prečítané 894 krát
Viac z tejto kategórie: « Vesmír očami detí 2020